LICENZA URBAN脥STICA EN SOLO DE NUCLEO RURAL

MODELO DE INSTANCIA PARA SOLICITUDE DE LICENCIA DE OBRA EN SNU-NR (NUCLEO RURAL)


 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO):

 

Nome e apelidos do solicitante:

Domicilio a efectos de notificaci贸n:

correo electr贸nico: _____@_____;

N潞 D.N.I.:

Tfo.:

En representaci贸n de:

Con D.N.I. N潞.:

Tfo.:

Domicilio do representado:

Propietario da parcela:

Domicilio do propietario:

Situaci贸n da parcela, referencia catastral:

Superficie da parcela: (m铆nimo 300 m2 art. 29 LOUG)

Superficie edificada actualmente:

Superficie da nova edificaci贸n:

Natureza das obras:

Arquitecto autor do proxecto:

Direcci贸n t茅cnica do arquitecto, D. ________________________,

Presuposto total de ________________.

Relaci贸n de documentos que achega:

    - Proxecto t茅cnico

    - Memoria urban铆stica, como documento espec铆fico e independentes, na que se indicar谩 a finalidade e uso da construcci贸n ou actuaci贸n proxectada.

     - Memoria xustificativa do cumprimento das condici贸ns previstas na normativa auton贸mica de accesibilidade e supresi贸n de barreiras arquitect贸nicas.

- NO SEU CASO De conformidade co disposto no artigo 171 da Lei 9/2002, do 30 de decembro de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, cedo 贸 concello, gratuitamente, os terreos destinados polo planeamento a v铆as, f贸ra das ali帽aci贸ns, que resultan necesarios para que a parcela sexa edificable de acordo coas determinaci贸ns da Lei citada e do planeamento municipal, achegando a estes efectos o plano ou documento gr谩fico onde se expresa con precisi贸n a superficie obxecto desta cesi贸n conforme as ali帽aci贸ns establecidas.

SOLICITO: o outorgamento de licencia municipal para a execuci贸n das devanditas obras.

Declaro, baixo a mi帽a responsabilidade, que son certos os datos sinalados.

B贸veda a _____

O SOLICITANTE
ASDO.:

 

emprende en 3