ALTA NO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SUMIDOIROS

 ILMO. CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

Tfo.: 982-426006 Fax: 982-426302 web: www.boveda.gob.es Correo el茅ctronico: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "

 

EXPDTE.: 201_/___ ARQUIVO: 2.11.1

 
 

N潞. Rexistro entrada ______ Data: __ / __ / ____

 

1. DATOS PERSONAIS

Nome e apelidos do solicitante:

 

DNI/CIF

 

Domicilio

 

Localidade

 

Provincia

 

C.P.

 

Tel茅fono

 

M贸vil

 

FAX

 

Correo-e

 

2. DATOS DO SERVICIO

SERVICIO DE

Abastecemento de auga e sumidoiro - Auga - Sumidoiros

Nome e apelidos do titular

 

DNI/CIF

 

Domicilio do Subministro

 

Uso do Servicio

(ex.: obras,鈥)

T铆tulo de Ocupaci贸n:

 

P贸liza

 

Domiciliaci贸n Bancaria

 

Achego coa presente solicitude a seguinte documentaci贸n:

- Licencia de obras do edificio, obrante no expediente: ____________ (No caso de subministro para obra)

- Fotocopia compulsada do N.I.F da Empresa Construtora (No caso de subministro para obra)

- Recibo de estar dado de alta no ep铆grafe correspondente do I.A.E. (No caso de subministro para obra ou actividades)

- Licencia de primeira ocupaci贸n do edificio.

OBSERVACIONS

1. Con arreglo as condici贸ns xer谩is da Ordenanzas Reguladoras do Servicio Municipal de Abastecemento de Augas e Reguladora da Taxa pola prestaci贸n do servicio, que acepto plenamente, e das que recibo copia

2. A presente Solicitude sup贸n a alta no Padr贸n de Contribuintes da Taxa, pola prestaci贸n dos servicios de abastecemento e saneamento de auga.

3. PROTECCI脫N DE DATOS DE CAR脕CTER PERSOAL: inform谩molo/a de que os datos persoais contidos nesta solicitude se integrar谩n nun ficheiro autom谩tico cuxo tratamento se realizar谩 conforme a Lei Org谩nica 15/1999, do 13 de decembro, de protecci贸n de datos de        car谩cter persoal.

Estes datos non ser谩n transferidos a ning煤n outro organ铆smo p煤blico ou privado, ag谩s nos casos estipulados no artigo 11 da citada Lei:

Comunicaci贸n de datos
1. Os datos de car谩cter persoal obxecto do tratamento s贸 poder谩n ser comunicados a un terceiro para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funci贸ns lex铆timas do cedente e do cesionario co previo consentimento do interesado.
2. O consentimento esixido no apartado anterior non ser谩 preciso:
a) Cando a cesi贸n est谩 autorizada nunha lei.
b) Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao p煤blico.
c) Cando o tratamento responda 谩 libre e lex铆tima aceptaci贸n dunha relaci贸n xur铆dica cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implique necesariamente a conexi贸n do devandito tratamento con ficheiros de terceiros. Neste caso a comunicaci贸n s贸 ser谩 lex铆tima en canto se limite 谩 finalidade que a xustifique.
d) Cando a comunicaci贸n que deba efectuarse te帽a por destinatario ao Valedor do pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xu铆ces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funci贸ns que ten atribu铆das.
Tampouco ser谩 preciso o consentimento cando a comunicaci贸n te帽a instituci贸ns auton贸micas con funci贸ns an谩logas ao Valedor do pobo ou ao Tribunal de Contas.
e) Cando a cesi贸n se produza entre Administraci贸ns p煤blicas e te帽a por obxecto o tratamento posterior dos datos con fins hist贸ricos, estat铆sticos e cient铆ficos.
f) Cando a cesi贸n de datos de car谩cter persoal relativos 谩 sa煤de sexa necesaria para solucionar unha urxencia que requira acceder a un ficheiro ou para realizar os estudos epidemiol贸xicos nos termos establecidos na lexislaci贸n sobre sanidade estatal ou auton贸mica.

Ser谩 nulo o consentimento para a comunicaci贸n dos datos de car谩cter persoal a un terceiro, cando a informaci贸n que se facilita ao interesado non lle permita co帽ecer a finalidade a que destinar谩n os datos cuxa comunicaci贸n se autoriza ou o tipo de actividade daquel a quen se pretenden comunicar.
3. O consentimento para a comunicaci贸n dos datos de car谩cter persoal ten tam茅n un car谩cter de revogable.
4. Aquel a quen se comuniquen os datos de car谩cter persoal obr铆gase, polo s贸 feito da comunicaci贸n, 谩 observancia das disposici贸ns da presente Lei.
5. Se a comunicaci贸n se efect煤a logo de procedemento de disociaci贸n, non ser谩 aplicable o establecido nos apartados anteriores.

En ______________, a _____ de ___________ de 20__.

 

 

 

 

 

Sinatura do interesado,

 

emprende en 3